Digital dannelse

I Skive Kommune er der udviklet en digital handleplan med det overordnede mål, at der skal være fokus på børns digitale dannelse og deres tilgang og anvendelse af nye teknologier. Digital dannelse handler om digital adfærd og om at være i stand til at begå sig læringsmæssigt, skabende, socialt, etisk og sikkert i den digitale virkelighed. Digital dannelse kommer ikke af sig selv. Børn skal møde voksne, der tør gå på opdagelsesrejse ind i den digitale verden og opbygge et normsæt for brug af digitale redskaber.

Ledelsen på dagtilbudsområdet skal derfor med udgangspunkt i den overordnede handleplan, lovgivning og egne lokale forhold udarbejde en lokalstrategi med handleplaner for inddragelse og implementering af it og digitale teknologier i hverdagen. Digital dannelse handler om

 • Evnen til at forstå og bruge digitale medier.
 • Evnen til at reflektere kritisk over digitale medier, deres indhold og opbygning.
 • Evnen til at forstå, hvordan man opfører sig socialt acceptabelt på digitale medier.

Ligesom den kommunale handleplan for it og digitale teknologier skal lokalstrategien og handleplanerne tage udgangspunkt i de tre fokusområder: Digitale kulturer og læringsmiljøer, Digitale kompetencer, Digital kommunikation og tilgængelighed og skal indeholde overvejelser om følgende:

Digitale kulturer og læringsmiljøer

 • Hvilke roller og ansvar har personalet ift. inddragelse af it og digitale medier, både individuelt men også medlem af et professionelt lærende fællesskab?
 • Hvordan arbejder I konkret med digitale teknologier, og hvordan inddrages børnene/eleverne i dette arbejde
 • Hvordan sikrer I en fortsat fremdrift i arbejdet med digitale teknologier?

Digitale kompetencer

 • Hvordan sikres børnenes digitale parathed og dannelse?
 • Hvad er nødvendig kompetenceudvikling hos det pædagogiske personale og ledelsen?
 • Hvad er ressourcepersoners roller, mandat og ansvar (herunder deltagelse i kommunale netværk)?

Digital kommunikation og tilgængelighed

 • Hvordan sikrer I, at børnene har en god og ansvarlig adfærd med de digitale enheder?
 • Hvordan sikres de gode digitale overgange fra dagtilbud til indskoling til mellemtrin til udskoling til ungdomsuddannelse?
 • Hvilket fokus har I på den digitale kommunikation mellem forældre-børn/elev-pædagogisk personale (herunder etiske spilleregler og netetik)?

 

Publiceret 10-10-2019