Nærværende Handleplan for Forebyggelse udspringer af Den sammenhængende Børnepolitik, hvor børnepolitikkens visioner og værdiererinkorporeret i handleplanen.

Formålet med den nye handleplan for forebyggelse er at sikre en ensartet og effektiv forebyggelse for Skive Kommunes børn og unge. Med handleplanen ønskes en kortlægning af konkrete mål og indsatsmuligheder, der er let tilgængelige, for at give ensartethed og derved sikre effektiviteten i forebyggelsesindsatsen.

Handleplanen fremstår som en samlet plan for alle børn og unge i Skive Kommune i alderen 0-18 år, og skal være med til at sikre, at der skabes bedst mulige betingelser for alle børn og unge i Kommunen.

Udvidelse af målgruppen skal være medvirkende til en mere sammenhængende indsats for forebyggelse hele vejen gennem barnets opvækst.

Ligeledes tænkes praksisdelen af handleplanen som værende en elektronisk/digital retningsgiver i forhold til såvel obligatoriske indsatser som indsatser af frivillig karakter. Herved bliver handleplanen lettere tilgængelig for såvel pædagoger, lærere, børn og forældre.

Handleplanens primære målgruppe er medarbejdere i de diverse dag- og skoletilbud i Skive Kommune. Specifikt udgør denne gruppe:

 • Medarbejdere i dagtilbud
 • Medarbejdere i skole
 • Medarbejdere i UU
 • Medarbejdere i Ungdomsområdet (unge 15-17 år)

For at handleplanens konkrete mål bedst muligt kan nås, er der ligeledes behov for inddragelse af og samarbejde med børn og unges forældre. Derfor er handleplanens sekundære gruppe:

 • Forældre til børn i dagtilbud
 • Forældre til børn i skole
 • Forældre til unge

Af Handleplanens målgrupper forventes et højt niveau af engagement og handlekraft.

Handleplanens indsatser skal ajourføres løbende i forhold til aktualitet, nødvendighed mv. Digitalisering af handleplanen er med til at gøre justeringer af handleplanens målsætninger nemmere, og derfor kan målsætningerne nemt ændres efter gældende behov, og kan blive opdateret med nyeste initiativer inden for forebyggelse.   

Handleplanens berettigelse og sammenhæng

 

Denne handleplan er en del af kommunes forebyggelsesstrategi. Implementering af den nye handleplan for forebyggelse er vigtig for at sikre de bedst mulige rammer for trivsel for alle børn og unge i Skive Kommune. Dette skal ske via specifikke indsatser. I dette arbejde er det nødvendigt at definere klare rammer for forebyggelsesområdet, således at nødvendig viden og kompetence til bl.a. at opfange uhensigtsmæssig udvikling hos kommunens børn og unge er udbredt blandt alle aktører på børne- og ungeområdet. For at opnå succes med dette er det vigtigt at samarbejdet fungerer optimalt, at indsatsen er tværfaglig og koordineret, og at rollerne for hver enkelt bruger af handleplanen er klart defineret. Handleplanen vil derfor virke som en handleguide for, hvordan den primære og sekundære målgruppe i handleplanen kan handle, for at sikre at børn og unge i Skive Kommune.

Handleplanens mål

 

 • Handleplanen skal fremstå som en samlet plan for børn og unge i Skive kommune i alderen 0-18 år
 • Brugerne oplever handleplanen som et værktøj, der er let anvendeligt og brugbart i praksis
 • Den forebyggende indsats skal være tværfaglig og koordineret
 • Der er højt niveau på den forebyggelse, handleplanen afspejler
 • Digitalisering sikrer at der er hurtig justering i handleplanen

Publiceret 10-10-2019